Posted on

กติกา รูเล็ตออนไลน์ 1Scasino

1scasinoroulette

กติกา รูเล็ตออนไลน์ 1Scasino

กติกาการเล่นรูเล็ตออนไลน์ ในบริการ 1Scasino นั้นมีอุปกรณ์ในการเล่น คือ กงล้อรูเล็ต โดยการเสียงทายเลขทั้งหมด 37หมายเลข คือ 0-36 มีการเดิมพันได้หลายรูปแบบเช่น เต็ง สูงต่า ดาแดง เต็งโซน เต็งแถว แทงค่อม 2-3 เลข จึงเป็นอีกเกมที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ซึ่งการเดิมพันรูเล็ตนั้นสามารถแบ่งแบบ 10 แบบด้วยกันดังนี้

การเต็งเลข จ่าย 36 เท่า จะมีตัวเลขให้เลือกเล่นทั้งหมด 37 เลข ตั้งแต่ 0-36
การเต็งให้เลือกหมายเลขที่ต้องการ กี่หมายเลขก็ได้
การเต็ง สูง-ต่า จ่าย 1 เท่า (1 ถึง18 , 19 ถึง36 )
สูง จะมีหมายเลขตั้งแต่ 19 ถึง36
ต่า จะมีหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 18
ออกหมายเลข 0 เจ้ามือเป็นผู้ชนะ ถือเป็นค่าต๋ง
การเต็ง เลขคู่-เลขคี่ จ่าย1เท่า (EVEN,ODD)
ออกหมายเลข 0 เจ้ามือเป็นผู้ชนะ ถือว่าเป็นค่าต๋ง
การเต็งสี ดา-แดง จ่าย1เท่า (BLACK,RED)
การเต็งแถว 1Scasino Roulette จา่ย 2 เท่า จะมีทัง้ หมด 3 แถว (1st 12 , 2nd 12, 3rd 12)
1st 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34
2nd 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35
3rd 12 จะมีหมายเลขตัง้ แต่ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
การค่อมเลข 2 หมายเลข จ่าย 18 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน ยกเว้น 0 เช่น 10,11,21 กับ 24 เป็นต้น
การค่อมเลข 3 หมายเลข จ่าย 12 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน ยกเว้น 0 เช่น 19-21 หรือ 28-30
การค่อมเลข 4 หมายเลข จ่าย 9 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน
ยกเว้น 0 เช่น 19,20,22,23 หรือ 25,26,28,29
การค่อมเลข 6 หมายเลข จ่าย 6 เท่า ท่านสามารถวางค่อมเลขอะไรก็ได้ที่อยู่ติดกัน
ยกเว้น 0 เช่น 1,2,3,4,5,6 หรือ ,16,17,18,19,20,21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *